[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by กฟน.1 Ver. 1.0
 


สถิติผู้เข้าใช้งาน
 เริ่มนับ 24 มี.ค. 2558
ผู้ใช้งานขณะนี้ 1 IP
ขณะนี้
1 คน
สถิติวันนี้
8 คน
สถิติเดือนนี้
171 คน
สถิติปีนี้
992 คน
สถิติทั้งหมด
4475 คน
(Show/hide IP)

 

 

 

Ÿ ประวัติ ความเป็นมา

 

Ÿ วิสัยทัศน์ ภารกิจ ค่านิยมร่วม การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

 

Ÿ คณะกรรมการ

 

Ÿ ทำเนียบผู้ว่าการ 

 

Ÿ ผู้บริหาร การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

 

Ÿ โครงสร้างองค์กร การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

  Ÿ นโยบายองค์กร
 

Ÿ ความรับผิดชอบ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงราย

 

Ÿ ผังโครงสร้างผู้บริหาร การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงราย

 

 

Ÿ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540

 

Ÿ ราชกิจจานุเบกษา

 

Ÿ ระบบประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

 

Ÿ รายงานการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร.1

 

Ÿ ค้นหามติคณะรัฐมนตรี

 

 

Ÿ ข้อมูลข่าวสาร มาตรา 7(1) โครงการและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน

 

Ÿ ข้อมูลข่าวสาร มาตรา 7(2) สรุปอำนาจหน้าที่สำคัญและวิธีดำเนินงาน

 

Ÿ ข้อมูลข่าวสาร มาตรา 7(3) สถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูล ข่าวสาร หรือคำแนะนำ

 

Ÿ ข้อมูลข่าวสาร มาตรา 7(4) กฎ มติคณะรัฐมนตรี ข้อบังคับ คำสั่ง หนังสือเวียน ระเบียบ แบบแผน นโยบาย หรือการตีความ

 

Ÿ ข้อมูลข่าวสาร มาตรา 9(1) ผลการพิจารณาหรือคำวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน

 

Ÿ ข้อมูลข่าวสาร มาตรา 9(2) นโยบาย หรือการตีความ ที่ไม่เข้าข่ายต้องลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา ตามมาตรา 7(4)

 

Ÿ ข้อมูลข่าวสาร มาตรา 9(3) แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจำปี

 

Ÿ ข้อมูลข่าวสาร มาตรา 9(4) คู่มือ หรือคำสั่ง เกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐ

 

Ÿ ข้อมูลข่าวสาร มาตรา 9(5) สิ่งพิมพ์ที่ได้มีการอ้างอิงถึงในราชกิจจานุเบกษา

 

Ÿ ข้อมูลข่าวสาร มาตรา 9(6) สัญญาสัมปทาน สัญญาที่มีลักษณะผูกขาด ตัดตอน หรือสัญญาร่วมทุนกับเอกชนในการจัดทำบริการสาธารณะ

 

Ÿ ข้อมูลข่าวสาร มาตรา 9(7) มติคณะรัฐมนตรี หรือมติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมาย หรือโดยมติคณะรัฐมนตรี รายงานวิชาการ รายงานข้อเท็จจริง  ข่าวสารที่ใช้พิจารณา

 

Ÿ ข้อมูลข่าวสาร มาตรา 9(8)1  ประกาศ ประกวดราคา สอบราคา ผลการพิจารณา

 

Ÿ ข้อมูลข่าวสาร มาตรา 9(8)2   แบบ สขร.1

 

Ÿ ข้อมูลข่าวสาร มาตรา 9(8)3   ข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม

 

 

Ÿ ห้องศูนย์ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร

 

Ÿ ขั้นตอนการให้บริการ

 

Ÿ แบบฟอร์มขอข้อมูล

 

Ÿ แบบสอบถามความพึงพอใจการใช้บริการ

 

Ÿ ติดต่อศูนย์ฯ

 

Ÿ กิจกรรมศูนย์ฯ

 


-: สำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับ พรบ.ข้อมูลข่าวสาร :-

Poll เกี่ยวกับ พรบ.ข่าวสาร
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดเชียงราย มีข่าวสารที่เป็นประโยชน์เพียงใด

มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย


แสดงผล Poll ทั้งหมด
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงราย
73 ถนน
ราชเดชดำรง ตำบลเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57000
053-711399  Ext. 14938