[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 ภาคเหนือ จ.เชียงใหม่ - กฟน.1
 

สถานที่ติดต่อ


 

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 1 (ภาคเหนือ) จ.เชียงใหม่ (กฟน.1) :   208  ถนนเชียงใหม่-ลำพูน  ตำบลวัดเกต  อำเภอเมือง  จังหวัดเชียงใหม่  50000   โทรศัพท์ 0-5324-1018 , 0-5324-1486 , 0-5324-0513 , 0-5324-6145   โทรสาร 0-5330-2474  

ศูนย์ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 1 (ภาคเหนือ) จ.เชียงใหม่ :  บริเวณชั้นล่างอาคาร 3 ภายในห้องสมุด กฟน.1   โทรศัพท์ 0-5324-1018 ต่อ 11057  โทรสาร  0-5330-2474  email : pr_pean1@hotmail.com

 

เจ้าหน้าที่รับผิดชอบประจำศูนย์ฯ

1.  นางจงกลณี กล่าวสุนทร                    นักบริหารงานทั่วไประดับ 10(1)

                                                            การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 1 (ภาคเหนือ) จ.เชียงใหม่

2.  นายวสันต์     สมเกตุ                          ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกประชาสัมพันธ์

                                                                        แผนกประชาสัมพันธ์

 

 เจ้าหน้าที่ให้บริการประจำศูนย์ฯ

(แผนกประชาสัมพันธ์  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 1 (ภาคเหนือ) จ.เชียงใหม่) 

1.  นายวสันต์     สมเกตุ                                      ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกประชาสัมพันธ์

2.  นางสาวธีค์ฆกัญญาญาณ  เกียรติไชยากร       นักประชาสัมพันธ์ ระดับ 5

3.  ว่าที่ ร.ต.หญิง ปิยพร   หน่อแก้ว                      บุคลากร ระดับ 4

4.  นายโกวิทย์   เขื่อนแก้ว                                  พนักงานช่าง ระดับ 3

5.  นายเจษฎา   ไชยวงศ์                                    พนักงานสารบรรณ ระดับ 3

 

 

 

 หน้านี้ได้เข้าชมแล้วจำนวน : 314 ครั้ง

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 1 (ภาคเหนือ) จ.เชียงใหม่
208 ถ.เชียงใหม่-ลำพูน ต.วัดเกต อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000
Tel. 053-241018  Fax. 053-302474